هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه حله
 2. جی آی اس خطوط همبارش آذربایجان غربی
 3. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز دریای خزر
 4. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر مرکزی
 5. جی آی اس خوزستان
 6. جی آی اس رده های خاک استان یزد
 7. جی آی اس خطوط همبارش استان خراسان شمالی
 8. جی آی اس خطوط همبارش استان قزوین
 9. جی آی اس خطوط همبارش استان همدان
 10. جی آی اس خطوط همدمای استان سیستان
 11. جی آی اس دیر
 12. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 13. جی آی اس خطوط همبارش آذربایجان شرقی
 14. جی آی اس رباط کریم
 15. جی آی اس راههای فارس
 16. جی آی اس خطوط همدمای استان قم
 17. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز دق پترگان نمکزار خواف
 18. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز فلات مرکزی
 19. جی آی اس رده های خاک استان چهارمحال و بختیاری
 20. جی آی اس خطوط همدمای بوشهر
 21. جی آی اس رده های خاک استان فارس
 22. جی آی اس راههای گلستان
 23. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز هیرمند
 24. جی آی اس خطوط همدمای کردستان
 25. جی آی اس خطوط همدمای ایلام
 26. جی آی اس رده های خاک استان زنجان
 27. جی آی اس خطوط همدمای خراسان شمالی
 28. جی آی اس راههای سمنان
 29. جی آی اس خطوط همبارش استان چهارمحال و بختیاری
 30. جی آی اس راههای یزد
 31. جی آی اس رده های خاک استان هرمزگان
 32. جی آی اس خلیل آباد
 33. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز قره قوم
 34. جی آی اس راههای مازندران
 35. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند
 36. جی آی اس داراب
 37. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب
 38. جی آی اس خطوط همبارش استان یزد
 39. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 40. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز هامون جازموریان
 41. جی آی اس رده های خاک استان لرستان
 42. جی آی اس خطوط همبارش استان سمنان
 43. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز دریای خزر
 44. جی آی اس رده های خاک استان البرز
 45. جی آی اس خطوط همبارش استان بوشهر
 46. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز هیرمند
 47. جی آی اس خطوط همدمای استان گلستان
 48. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 49. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه حله
 50. جی آی اس خطوط همبارش استان یزد
 51. جی آی اس راههای قزوین
 52. جی آی اس خطوط همبارش استان سمنان
 53. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 54. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان
 55. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز گاوخونی
 56. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز دق پترگان نمکزار خواف
 57. جی آی اس دماوند
 58. جی آی اس خطوط همدمای استان سمنان
 59. جی آی اس خلیل آباد
 60. جی آی اس راههای بوشهر
 61. جی آی اس خطوط همبارش مازندران
 62. جی آی اس خطوط همدمای استان سیستان
 63. جی آی اس رده های خاک استان خراسان رضوی
 64. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 65. جی آی اس خطوط همبارش استان همدان
 66. جی آی اس خطوط همبارش چهارمحال و بختیاری
 67. جی آی اس خطوط همبارش استان مازندران
 68. جی آی اس دشتستان
 69. جی آی اس رده های خاک استان خراسان جنوبی
 70. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی
 71. جی آی اس رده های خاک استان بوشهر
 72. جی آی اس خطوط همبارش استان گلستان
 73. جی آی اس راههای تهران
 74. جی آی اس خطوط همبارش استان قزوین
 75. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز گاوخونی
 76. جی آی اس رده های خاک استان یزد
 77. جی آی اس دره شهر
 78. جی آی اس رده های خاک استان فارس
 79. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 80. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو
 81. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود
 82. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های تالش مرداب انزلی
 83. جی آی اس رده های خاک استان خوزستان
 84. جی آی اس رده های خاک استان چهارمحال و بختیاری
 85. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز کویر لوت
 86. جی آی اس خطوط همدمای استان هرمزگان
 87. جی آی اس خطوط همدمای استان آذربایجان شرقی
 88. جی آی اس خطوط همدمای ایلام
 89. جی آی اس خطوط همبارش استان چهارمحال و بختیاری
 90. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 91. جی آی اس خطوط همبارش استان گیلان
 92. جی آی اس رده های خاک استان سمنان
 93. جی آی اس خطوط همبارش استان بوشهر
 94. جی آی اس خطوط همدمای استان چهار
 95. جی آی اس رده های خاک استان زنجان
 96. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود
 97. جی آی اس خطوط همبارش استان قم
 98. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز اردستان ریگ زرین و سیاه کوه
 99. جی آی اس رده های خاک استان کردستان
 100. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو