هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس خوانسار
 2. جی آی اس خطوط همبارش استان لرستان
 3. جی آی اس خطوط همدمای استان هرمزگان
 4. جی آی اس خطوط همبارش استان قزوین
 5. جی آی اس خطوط همدمای خراسان شمالی
 6. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب
 7. جی آی اس رده های خاک استان ایلام
 8. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر لوت
 9. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز دریاچه نمک
 10. جی آی اس رده های خاک استان مرکزی
 11. جی آی اس خطوط همدمای قزوین
 12. جی آی اس خطوط همبارش استان خراسان شمالی
 13. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند
 14. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز هیرمند
 15. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه جراحی زهره
 16. جی آی اس رده های خاک استان کرمان
 17. جی آی اس دماوند
 18. جی آی اس رده های خاک استان زنجان
 19. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند
 20. جی آی اس خطوط همدمای استان سیستان و
 21. جی آی اس رده های خاک استان قم
 22. جی آی اس راههای البرز
 23. جی آی اس رده های خاک استان اردبیل
 24. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 25. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 26. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز اردستان ریگ زرین و سیاه کوه
 27. جی آی اس خطوط همدمای استان سیستان
 28. جی آی اس خطوط همبارش استان بوشهر
 29. جی آی اس رده های خاک استان سمنان
 30. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز اردستان ریگ زرین و سیاه کوه
 31. جی آی اس رده های خاک استان فارس
 32. جی آی اس خطوط همدمای استان چهارمحال و بختیاری
 33. جی آی اس خطوط همبارش استان قم
 34. جی آی اس خطوط همبارش استان لرستان
 35. جی آی اس خطوط همدمای اصفهان
 36. جی آی اس رده های خاک استان کرمانشاه
 37. جی آی اس خطوط همبارش استان قم
 38. جی آی اس رده های خاک استان همدان
 39. جی آی اس خطوط همدمای ایلام
 40. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های تالش مرداب انزلی
 41. جی آی اس خطوط همدمای کهگیلویه و بویراحمد
 42. جی آی اس دماوند
 43. جی آی اس خطوط همبارش مازندران
 44. جی آی اس خطوط همدمای آذربایجان شرقی
 45. جی آی اس خطوط همبارش استان هرمزگان
 46. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز هیرمند
 47. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 48. جی آی اس خطوط همبارش استان کرمانشاه
 49. جی آی اس خطوط همبارش استان زنجان
 50. جی آی اس خطوط همدمای خراسان جنوبی
 51. جی آی اس خطوط همدمای کرمان
 52. جی آی اس خطوط همبارش استان خراسان جنوبی
 53. جی آی اس رده های خاک استان قم
 54. جی آی اس خطوط همدمای استان آذربایجان شر
 55. جی آی اس خطوط همدمای استان خراسان جنوبی
 56. جی آی اس راههای ایلام
 57. جی آی اس خطوط همدمای استان زنجان
 58. جی آی اس خطوط همبارش استان لرستان
 59. جی آی اس رده های خاک استان قم
 60. جی آی اس رده های خاک استان سیستان و بلوچستان
 61. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز کویر لوت
 62. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه ارس
 63. جی آی اس خطوط همدمای استان اردبیل
 64. جی آی اس راههای آذربایجان غربی
 65. جی آی اس خطوط همبارش استان کرمانشاه
 66. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 67. جی آی اس رده های خاک استان یزد
 68. جی آی اس رده های خاک استان خراسان رضوی
 69. جی آی اس رده های خاک استان اصفهان
 70. جی آی اس خطوط همبارش هرمزگان
 71. جی آی اس رده های خاک استان بوشهر
 72. جی آی اس خطوط همبارش استان مازندران
 73. جی آی اس رده های خاک استان چهارمحال و بختیاری
 74. جی آی اس خطوط همدمای استان که
 75. جی آی اس رده های خاک استان آذربایجان شرقی
 76. جی آی اس خطوط همدمای استان فارس
 77. جی آی اس رده های خاک استان کرمانشاه
 78. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه حله
 79. جی آی اس رده های خاک استان خوزستان
 80. جی آی اس خطوط همبارش استان کهگیلویه و بویراحمد
 81. جی آی اس خطوط همبارش استان آذربایجان غربی
 82. جی آی اس خطوط همدمای استان قم
 83. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 84. جی آی اس رده های خاک استان خراسان رضوی
 85. جی آی اس رده های خاک استان چهارمحال و بختیاری
 86. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر مرکزی
 87. جی آی اس خطوط همبارش استان خراسان شمالی
 88. جی آی اس راههای مازندران
 89. جی آی اس خطوط همبارش استان سمنان
 90. جی آی اس خطوط همبارش استان قزوین
 91. جی آی اس راههای بوشهر
 92. جی آی اس رده های خاک استان آذربایجان شرقی
 93. جی آی اس خطوط همبارش استان مازندران
 94. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه ارس
 95. جی آی اس خواف
 96. جی آی اس راههای چهارمحال و بختیاری
 97. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز هامون مشکیل
 98. جی آی اس رده های خاک استان اصفهان
 99. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های کل مهران و جزایر خلیج فارس
 100. جی آی اس خطوط همبارش خراسان رضوی